Terma & Syarat

Selamat datang ke kedai dalam talian laman web Sis Love Jewel. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pengunjung dan pengguna Sis Love Jewel. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di www.sislovejewel.com

Umum
Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa Sis Love Jewel mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, Sis Love Jewel akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.


Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Sis Love Jewel.

Komen dan Maklum Balas
Segala komen dan maklum balas kepada  www.sislovejewel.com akan kekal sebagai hak milik Sis Love Jewel.

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada www.sislovejewel.com akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari yang lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

informasi produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Surat berita
Pengguna akan bersetuju bahawa Sis Love Jewel boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ganti rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan Sis Love Jewel tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke tapak lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. www.sislovejewel.com tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana laman web sedemikian jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di www.sislovejewel.com yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk maklumat lanjut

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau www.sislovejewel.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.sislovejewel.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.